kompetencia k celoživotnému učeniu sa        

        

Kľúčové kompetencie

Kľúčové spôsobilosti sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť neustále sa rozvíjať (a preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a osobnej flexibility). Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho (školského) vzdelávania, ale aj neformálneho vzdelávania, ako aj neinštitucionálneho (informálneho) vzdelávania.

Jednotlivé kľúčové spôsobilosti (kompetencie) sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania, t. j. kompletného vzdelávacieho programu a iných rozvíjajúcich aktivít.

Európsky parlament a rada 18. decembra 2006 odporučil kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie, z ktorých vychádza i súbor kompetencií pre absolventa nižšieho stredného vzdelávania ISCEDU 2:

  kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa

 • uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja,
 • dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,
 • dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať,
 • kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti,

  sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)

 • dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, 
 • má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu komunikácie,
 • efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,
 • vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk,
 • dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch,
 • chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti,

  kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať základ matematického myslenia 

 • používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách,
 • používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),
 • používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov,

  kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií

 • má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja,
 • používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,
 • dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí,
 • je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá,
 • dokáže využívať IKT pri vzdelávaní,

  kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy

 • uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení,
 • je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, 
 • formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,
 • dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvažovať úrovne ich rizika,
 • má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov,

  kompetencie (spôsobilosti) občianske

 • uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,
 • vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti,
 • uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných,
 • je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti,
 • má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia,

  kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne

 • dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu, buduje si vlastnú samostatnosť/nezávislosť ako člen celku,
 • vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami,
 • osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine – uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov,
 • dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch,

  kompetencie (spôsobilosti) pracovné

 • dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,
 • je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,
 • chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní,
 • dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach,

  kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti

 • dokáže inovovať zaužívané potupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom živote,

  kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

 • dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia,
 • dokáže orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné vyjadrovacie prostriedky,
 • uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti,
 • cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,
 • pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
 • správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám,
 • je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.