Prierezové témy

 

Osobnostný a sociálny rozvoj

Prierezová  téma  Osobnostný  a sociálny  rozvoj  sa  prelína  celým  vzdelávaním.  Jej hlavným  cieľom  je  rozvíjať  osobnosť  žiakov  predovšetkým  v  oblasti  postojov  a hodnôt. Prostredníctvom nej sa zároveň s vedomostným rozvojom žiakov cielene rozvíjajú aj ich osobné a sociálne  kompetencie.  Umožňuje  žiakom  rozmýšľať  o sebe,  o svojom  aktuálnom  živote, vzťahoch s ľuďmi a smerovaní v budúcnosti. Vedie ich k uplatňovaniu svojich práv a tiež k rešpektovaniu názorov, potrieb a práv ostatných. Usmerňuje ich v tom, ako chrániť svoje zdravie a odolávať rizikám. Pri správnom uplatňovaní významne prispieva k pozitívnej sociálnej klíme školy, dobrým vzťahom medzi žiakmi a medzi učiteľmi a žiakmi.

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

 • porozumel sebe a iným;
 • optimálne usmerňoval vlastné správanie;
 • osvojil si, využíval a ďalej rozvíjal zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce;
 • nadobudol základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania svojich predpokladov a uplatňoval ich pri prezentácii seba a svojej práce;
 • získal a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií;
 • rešpektoval rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov.
 

 Multikultúrna výchova

S aktuálnou realitou celosvetovej globálnej spoločnosti a s multikultúrnym charakterom slovenskej spoločnosti sa spájajú riziká predsudkov a stereotypov, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu či xenofóbie. Žiaci sú každodenne vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a dostávajú sa do kontaktu s príslušníkmi rôznych kultúr. Prostredníctvom spoznávania svojej kultúry a iných kultúr, histórie, zvykov a tradícií sa žiaci naučia rešpektovať tieto   kultúry  ako   rovnocenné   a   s   ich   príslušníkmi   dokážu   konštruktívne  komunikovať a spolupracovať.

S prierezovou   témou   Multikultúrna   výchova   úzko   súvisí   regionálna   výchova a tradičná ľudová kultúra, ktorá sa vo svojom obsahu ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným  a  nehmotným  kultúrnym  dedičstvom  Slovenska.  Poznanie  tradícií  je  základom kultúrnej  identity.  Spoznávaním  svojho  regiónu,  jeho  kultúrneho  a prírodného  bohatstva  sa prispieva u žiakov k formovaniu ich historického vedomia. 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

 • rešpektoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti;
 • spoznal rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry;
 • akceptoval kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu;
 • uplatňoval svoje práva a  rešpektoval práva iných ľudí;
 • mal možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo a rozvíjal tak svoju kultúrnu identitu.

 

 Mediálna výchova

Médiá predstavujú významný faktor, ktorý vplýva na vývin osobnosti a socializáciu detí a mladých ľudí. Médiá sú integrálnou súčasťou každodenného života žiakov, pričom výrazne ovplyvňujú ich správanie, utváranie hodnôt a životný štýl. Hlavným cieľom prierezovej témy Mediálna výchova je rozvoj (postupné zvyšovanie úrovne) mediálnej gramotnosti žiakov – schopnosti  kriticky  prijímať,  analyzovať,  hodnotiť  a komunikovať  širokú  škálu  mediálnych obsahov a zmysluplne využívať médiá. Na 2. stupni základnej školy je dôležité, aby sa žiaci na veku primeranej úrovni postupne dokázali orientovať v mediálnom svete a osvojili si stratégie bezpečného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií. Dôraz sa kladie na rozvíjanie kritického myslenia.

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:

 • uvedomil význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti;
 • nadobudol základné technické zručnosti potrebné pre používanie médií a médiá využíval zmysluplne;
 • pochopil  a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov;
 • získal kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov a rozpoznal mediálne spracovanú realitu;
 • osvojil  si zodpovedný  prístup  pri  využívaní  médií  na  komunikáciu  a vytváranie vlastných mediálnych produktov.

 

 Environmentálna výchova

Environmentálna  výchova  umožňuje  žiakom  získať  vedomosti,  zručnosti,  postoje a návyky k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia dôležitého pre trvalo udržateľný život na Zemi. Vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov človeka, organizmov a životného prostredia, kde sú prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne.

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

 • rešpektoval základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie;
 • rozpoznal a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí;
 • poznal možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách  (školy)  smerujúcich  k ochrane  a zlepšovaniu  životného  prostredia  širšieho okolia (školy, obce...);
 • získal informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach;
 • rozlišoval technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu;
 • šetrne sa správal k prírodným zdrojom;
 • aktívne sa podieľal na eliminácii znečistenia životného prostredia.