Východiská a ciele

 

Základné východiská a princípy projektového vyučovania

 • Zreteľ na potreby a záujmy detí – výber témy má vhodne prispieť k sebarealizácii žiaka, umožniť mu získať nové skúsenosti a pohľady na vyučovací predmet. Zreteľ na aktuálnu situáciu – spájať školu so životom.
 • Interisciplinarita – prekračovať rámec jednotlivých vyučovacích predmetov.
 • Sebaregulácia pri učení – žiaci si plánujú, realizujú a hodnotia svoje projekty, učia sa učiť.
 • Orientácia na produkt – produkt prináša zmysluplnosť učenia, celej práce, čím motivuje žiakov.
 • Skupinová realizácia – pri práci v tímoch sa žiaci učia spolupracovať, komunikovať, ale učia sa aj tolerancii a riešeniu konfliktov, riadeniu. 

 

Hlavné ciele projektového vyučovania

 • zhromažďovanie podkladov k danej téme, 
 • schopnosť hodnotenia relevancie zdrojov k danej téme,
 • príležitosť samostatne riadiť svoju činnosť a organizovať si časový plán a úlohy pre jednotlivých členov skupiny,
 • oboznámenie sa podrobnejšie s danou problematikou, ktorej sa projekt dotýka (rozširovanie všeobecných vedomostí)
 • zlepšenie zručnosti žiakov nielen v oblasti informačno komunikačných technológií, ale všetkých kľúčových kompetencií
 • podporenie estetického cítenia u žiakov
 • vytvorenie u žiakov pocitu spolupatričnosti k iným ľuďom, venovanie sa prosociálnemu správaniu, chápanie zodpovednosti za vedenie skupiny, budovanie citu pre spravodlivosť
 • pomáhanie žiakom presadiť sa, nebáť sa prezentovať svoje myšlienky, návrhy, predstavy, dokázať presvedčiť 
 • prezentovanie výsledkov prác tak, aby zaujala konkrétneho adresáta

 

  Tradičné vyučovanie Projektové vyučovanie
Vonkajšie znaky
Stála veľká skupina žiakov, čas vyučovacej hodiny 45 minút, učiteľ určuje ako dlho sa možno venovať téme, predmety sú "oddelené",
malý zreteľ na záujmy žiakov a pod.
 

Žiak pracuje v malých maximálne 5 členných skupinách s jasným cieľom práce a vnútornou štruktúrou riadenia. Čas na projektovú prácu je členený do blokov /90 minút/, v ktorých okrem aktívnej činnosti žiak sám riadi aj čas na prípadnú medziprestávku. Využívajú sa čo najviac medzipredmetové vzťahy. Aktívnou činnosťou žiaka sa vyvoláva zvýšenie jeho záujmu o dosiahnutie cieľov daného projektu.
 
Rola učiteľa
Jediný organizátor práce žiakov, organizátor vzdelávania a výchovy, "hodnotiteľ" práce žiakov, organizátor disciplíny, spravidla jediný sprostredkovateľ vedomostí žiakov.
 
Vystupuje v pozadí ako facilitátor. Na žiaka pôsobí bez represií, snaží sa vyvolať čo najväčší podiel vnútornej motivácie žiaka. Na hodnotení žiaka sa podieľajú aj ostatní spolužiaci. Učiteľ využíva čo najviac metódu kladenia otázok tak, aby na odpovede prichádzal žiak samostatne vlastnou činnosťou. Prenáša zodpovednosť za výsleky projektu na žiakov. Výsledky projektu sú predovšetkým vizitkou žiakov, s ktorou sa prezentujú i v širšej komunite. Učiteľ je pre nich zdrojom odpovedí na ich vlastné otázky, prípadne na potrebné rady.
Rola žiaka
"Konzument" činností učiteľa. Hlavnou povinnosťou je dobre sa správať a snažiť sa uložiť si do pamäti všetko, čo hovorí učiteľ.
 
Žiak preberá zodpovednosť za svoju prácu. Aktívne rieši projekt, pričom spolupracuje so spolužiakmi, v prípade potreby je schopný svojich spolužiakov i riadiť. Ako člen projektovej skupiny sa podieľa na  "určení" zámeru práce, "hľadá" metódy a formy riešenia problémov, skupina sa radí: čo, kde, ako - s kým pracovať a pod. a následne preberá za svoje rozhodnutia a činnosť zodpovednosť.
Motivácia Prevláda sekundárna motivácia - vyvolaná učiteľom a perspektívou skúšania, prípadne represiami - trestami.
Vnútorná motivácia vychádza z osobného, aktívneho záujmu - žiaci si môžu pre riešenie problému, cieľa projektu voliť to, čo ich zaujíma, môžu si "prispôsobovať" obsah učiva - zadania projektu, môžu obohacovať obsah o svoje námety.