Projektový týždeň 2019

 

Vítame Vás na stránke Projektového týždňa, ktorý sa pravidelne organizuje na ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline.
Naša škola je presvedčená, že organizovanie tejto formy vyučovania má pre našich žiakov osobitý význam,
preto jej prikladáme i mimoriadne miesto a váhu. 

Projektový týždeň je určený pre žiakov druhého stupňa. Zameriava sa predovšetkým na zmysluplné používanie teoretických poznatkov pri napĺňaní zámerov a cieľov prierezových tém Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2. Organizuje sa vo frekvencii každého druhého školského roka /t.j. raz za dva roky/.

Projektový týždeň tiež chápeme ako priestor, v ktorom učiteľ môže klásť väčší dôraz na rozvoj
a podporu kľúčových kompetencií žiaka.

V školskom roku 2016/2017 sme uskutočnili už jeho šiesty ročník,
najbližšie budeme Projektový týždeň organizovať od  25. do 29. marca 2019.

Stránku tvoria podrobnejšie informácie o východiskách a cieli tejto inovatívnej formy vyučovania /O Projektovom týždni/.
Jednoduchší pohyb po stránke Vám umožní Menu v hlavičke stránky alebo i Navigácia v jej päte.

 

Kontakt

Projektový týždeň

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Námestie mladosti 1
010 15 Žilina