O Projektovom týždni

Projektový týždeň je súčasťou vyučovania na našej škole /ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina/ už od roku 2010. Rozhodnutie organizovať takýto typ výučby nebolo náhodné, ale cielené, na základe výsledkov testov učebných štýlov žiakov na našej škole. Test VARK totiž u viac ako 70% žiakov na druhom stupni preukázal zvýšenú prevahu kinestetického učebného štýlu nad vizuálnym, či auditívnym. 

Metódy projektového vyučovania sú obzvlášť vhodné pre kinestetický typ žiaka, nakoľko mu umožňujú využívať pri riešení úloh "celého človeka" - teda všetky zmysly, pohyb, tvorivý otvorený prístup, prácu v skupinách, okamžitú konfrontáciu svojho poznania s ostatnými a predovšetkým možnosť samostatnej organizácie časových dotácií na jednotlivé úlohy. 

Naša škola sa riadi mottom "Škola - spoločenstvo osobností". Veríme, že metódy projektového vyučovania sú mostom, ktorý spája školu so životom. Necháva každú žiacku osobnosť vyniknúť v jej najlepšom svetle. Učiteľovi dáva väčšiu, širšiu príležitosť odovzdať žiakom lásku k učeniu a poznávaniu. 

Chceme, aby žiaci chápali, že vzdelávanie nie je mechanické  preberanie informácií a faktov od učiteľa počas mladosti, ale celoživotný aktívny proces každého jedinca, ktorý chce žiť šťastný a spokojný život. Chceme, aby potreba vzdelávať sa nebola pre žiakov vyžiadanou povinnosťou, ale osobným postojom

Preto im počas Projektového týždňa okrem iného približujeme spôsoby ako nakladať so svojimi nadobudnutými vedomosťami v praxi, aby neostali len v teoretickej úrovni a u žiakov nevyvolávali pocit, že sú zbytočné.

Projektový týždeň je určený pre žiakov druhého stupňa. Zameriava sa predovšetkým na zmysluplné používanie
teoretických poznatkov pri napĺňaní zámerov a cieľov prierezových tém Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2.

Projektový týždeň tiež chápeme ako priestor, v ktorom učiteľ môže klásť väčší dôraz na rozvoj
a podporu kľúčových kompetencií žiaka.

Pri organizácií a zadávaní tém Projektového týždňa vychádzame z princípov a cieľov najnovších trendov súčasnej pedagogiky.